dětský den ve vesci 2017

Úvod » Kalendář akcí » dětský den ve vesci 2017

Stalo se jitradicí, e v libereckém Vesci se pod zátitou eskoslovenské obce legionáské - Libereckkraj a SBD Sever poslední teplou prázdninovou sobotu koná dtskden. Rok od roku je program vydaenjí a aktivit pibvá. Letoním hlavním lákadlem byla ukázka bitvy z druhé svtové války. Diváci mohli pozorovat boj, kterbyl pipomínkou 73. vroí obléhání Dukerque. V této vznamné bitvnechybly jak dobové kostmy, tak ani technika, vzbroj a efekty, které se postaraly o ucelendojem z bitvy. Mezi technikou, kterou bylo moné pi této ukázce vidt, byl americkM3 Half-track nebo nmeckSdKfz 251 neboli „Hakl”.
Bitva o obléhání Dukerque nebyla jedinou velkou ukázkou dne. Diváci mohli b
t svdky vcviku Aktivních záloh, které nasimulovaly situaci, jenmůže nastat pi pechodu hranic. Celá ukázka byla doprovázena o dramatickou hudbu a komentár Martina Polácha aby kadmohl pesnpochopit jednání ozbrojench sil. Vrcholem ukázky byl pelet dvojice hotovostních letounJAS-39 Gripen.

Náplní dne ovem nebyly jen 2 ukázky, nbrdalí pestrprogram. Bezpenostní sloky R, která zde byly pítomny, si spoleně či zvlát pipravily rzné mení ukázky své práce. Kadmohl bt svdkem vcviku vojenského psa i innosti operaní eskortní skupiny pi napadení eskorty ozbrojenmi útoníky. Byla zde k dispozici monost prohlédnout si lidi v dobovém obleení ze druhé svtové války, statickou ukázku techniky, vzbroje a vybavení. Program plninformací jak o Bezpenostních slokách R, bitvách i slubách lidem byl bohatdoplnn o stánky s oberstvením a mnohé drobné atrakce pro dti.

Nakonec je nutno vyzdvihnout spolupráci bezpenostních sloek R, které se podílely na programu a celden zásobovaly akci svou pítomností a technikou. Kadse mohl osobnsetkat s kmkoliv z Armády R - 31. pluku chemické a biologické ochrany, Aktivních záloh AR- Krajského vojenského velitelství Liberec, Policie R, Vzenské sluby r - Vznice Rnovice a Hasiské záchranné sluky LK a zeptat se na vci ohlednjejich sluby pro vlast. Tato koooperace nejen mezi slokama mezi sebou, ale lidma z urité sloky a lidem je velmi dleitá, pro zptné uvdomní si, e to co dlají není samozejmé, lehké a je teba si jich za to neustálváit a nezapomínat na jejich slubu vlasti.
Velké díky za tuto ka
doroní akci patí Libereckému kraji za podporu, Alianci Military Clubs R za dobrovolníky a vem ostatním sponzorm, bez niby tato kadoroní pipomínka dleitch historickch okamiknebyla moná.

Zpět na výpis


Bára

benatska
lbc
Grabstejn-veterina
pcr
pluk-chem-bio-ochrany
sdruzeni-sever
muzeum-smrzovka
nf-legie-100
nisa-air
novy-bor
letiste
mo
frydlant
krhs
kvvl
bpr
diamo
elset
alliance
archa13
http://www.vhu.cz/
logo_KVH
100_100_dark